kl

služby badatelům          kontakty           z historie             katalog           digitalizace          odkazy
     
NÁSTROPNÍ FRESKA JOSEFA STERNA
VE VELKÉM SÁLE KNIHOVNY KLÁŠTERA KAPUCÍNŮ V BRNĚ

Pozoruhodná nástropní freska iluzivně zvětšuje prostor klenutého hlavního knihovního sálu. Výpravnost malby, jež zaplňuje celou klenbu a organicky doplňuje současnou architekturu knihovních skříní, je ve střízlivém prostředí kapucínských klášterů ojedinělá.

Josef Stern zasadil scénu setkání dvou výrazných duchovních osobností, menšího bratra sv. Bonaventury a církevního učitele dominikána sv. Tomáše Akvinského do bohatě zdobeného iluzivně malovaného architektonického rámce, který jako by navazoval na plynulý tok říms původních regálů. Architektury vytvářejí jakýsi sokl, členěný do vpadlých polí, s malovanou květinovou výzdobou. V dominantním postavení nad protilehlými portály na ose sálu jsou komponovány iluzivně malované niky s grisaillovými vázami, totožnými s těmi, jež ve dřevě fyzicky zdobí římsu knihovních skříní - provázanost reálné a iluzivní architektury je tím neobyčejně podtržena.

Uprostřed tohoto orámování je rozvinuta prostorově hluboká scéna, zachycující v prudkém podhledu oba světce na mostku, na jehož konci je pod zeleným baldachýnem umístěn kříž s Ukřižovaným Pánem. Z mostku po hlavě padají dolů alegorické figury světské marnosti, hříchu a hereze (srov. postavu s knihou uprostřed v tradičním oděvu heretiků). Freska je velmi světlá, vzdušná, na pozadí měkkých pastelových tónů oblaků se vznáší dvojice andílků. Zdá se, že v levé části převažují teplejší světlé odstíny, zatímco vpravo, kam se opírá světlo z obou oken sálu, dominují studené zeleně a modře. Jde o velmi kvalitní, ikonograficky zajímavou malbu.

Josef Stern (1716-1775) - rodák ze Štýrského Hradce, na Moravu přesídlil kol. 1750 zřejmě na pozvání Dietrichsteinů. Školil se v Itálii (1739-41). Jeho malby vynikají působivým senzitivním výrazem. Na Moravu přišel již jako hotový umělec, nepodléhal Trogerovu vlivu prostředkovanému Maulbertschem (oba společně pracovali R. 1757 v kroměřížském zámku, Stern zde freskami vyzdobil knihovnu a kapli)

LITERATURA: I. Krsek, Fresky Josefa Sterna v kapli kroměřížského zámku, in: Umění 9/1961, s. 46n; V. Kratinová, Malířství 18. století na Moravě ze sbírek MG, MG Brno 1968; L. Slavíček, Na okraj výstavy rakouského barokního malířství ze sbírek NG, in: Umění 27/1979, s.545n; I. Krsek, Malířství 1. pol. 18. století na Moravě, in: SPFFBU 28-29/1979-80, s. 61-81; I. Krsek, Malířství pozdního baroka na Moravě, in: DČVU, Praha 1989; B. Samek a kol., Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1, A - I. - Praha, Academia, 1994, s.204. M. Loudová, Freska Josefa Sterna v brněnském klášteře kapucínů. Brno : FFMU, 1996, seminární práce; C. V. Pospíšil, Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování do Boha uvedené v Itinerariu mentis in Deum, Praha 1997