kl

služby badatelům          kontakty           z historie             katalog           digitalizace          odkazy
     

BADATELSKÝ ŘÁD
Kapucínské provinční knihovny

1) Kapucínská provinční knihovna (dále KPK) je soukromou knihovnou řádu Menších bratří kapucínů.

2) Fondy jsou půjčovány ke studijním účelům zásadně pouze prezenčně.

3) Přístup do knihovny je badatelům umožněn až po předložení osobního dokladu totožnosti a po vyplnění a ověření badatelského listu.

4) Každý návštěvník je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla. Musí zachovávat klid, a v prostorách knihovny nejíst, nepít, nekouřit a nepoužívat mobilní telefon.

5) Badatel zachází se studovaným materiálem s největší opatrností. Knih vydaných před rokem 1850 let se smí dotýkat jedině v plátěných rukavičkách. V kůži vázané svazky je zakázáno plně otvírat. Pro jejich studium je badatel povinen užít příslušné podložky ve tvaru "V".

6) Pokud nebylo v konkrétním případě stanoveno jinak, při každém opuštění knihovny je třeba odevzdat svazky knihovníkovi.

7) Vyskladnění knih je nutné objednat nejméně půl dne předem, a to dopoledně na odpoledne, nebo odpoledne na další badatelský den. Přednostním způsobem objednávky je užití webového rozhraní knihovny. Knihy z brněnské pobočky je nutné vyžádat alespoň měsíc předem. Přijímá se maximálně pět objednávek.

8) Je přísně zakázáno zasahovat do půjčených materiálů, vytrhovat strany, zaškrtávat, podtrhovat, vpisovat apod. Opačné jednání má za následek trvalé vyloučení badatele z přístupu ke knihovnímu fondu.

9) Badatel je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě musí uhradit způsobenou škodu.

10) Z historických fondů je možné pořizovat výlučně fotokopie. Z tisků po roce 1900 je možné zhotovit xerokopie. Badatel smí používat vlastní fotoaparát, avšak je přísně zakázáno používat blesk i funkci přisvětlení pro zaostřování.

11) Zveřejnění reprodukcí je vázáno na souhlas provinčního knihovníka, pokud tento není členem řádu, pak souhlas uděluje pomocný provinční knihovník.

12) Badatel je povinen uvádět ve svých pracích, že užil materiálů Kapucínské provinční knihovny a odevzdat knihovně dokladový exemplář publikované práce.

13) Poruší-li badatel ustanovení tohoto knihovního řádu, může to mít za následek odnětí zapůjčených materiálů a vyloučení z přístupu ke knihovním fondům.

14) Tento badatelský řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2009. Schválen byl rozhodnutím provinciála zn. 020/2009 ze dne 20.3.2009.